הצהרת סטודנט

 

הענקת התואר הבוגר בקרימינולוגיה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

אישור המל"ג עתיד להינתן בתום 3 שנות הרצת התכנית- במהלך שנה"ל תשע"ט, 2018-19.

על תלמידי התואר הראשון לחתום על טופס הצהרה המעיד כי הם מודעים לכך.

המכון לקרימינולוגיה אינו צופה שהתהליך יתקל בקשיים, אך במקרה והאישור לא ינתן, האוניברסיטה מחויבת לספק "רשת בטחון" לסטודנטים: הסטודנטים יוכלו לסגור את התואר בחוגים משיקים אחרים, וכל נקודות הזכות שצברו יוכרו.

מצורף טופס ההצהרה עם שאר הפרטים.

את הטופס המקורי יש להגיש במזכירות קרימינולוגיה באופן פיזי, עד לסוף סמסטר א'.