נהלי בחינות

ניהול בחינה וטוהר הבחינה

  1. הושבת הנבחנים במקומות ישיבה היא לפי קביעת המשגיחים ולא לפי רצון התלמידים. במידת הצורך, הוסמכו המפקחים להורות לנבחנים לשנות את מקום ישיבתם גם במהלך הבחינה.
  2. ייערך מיפוי של מקומות הישיבה של התלמידים כדי להקל על איתור העתקות במקרה שיתעורר חשד לקיומן.
  3. יציאה לשירותים תתאפשר רק בשעה השלישית של הבחינה. היציאה תותר כל פעם לתלמיד/ה אחד/ת בלבד, בליווי המפקח. תיערכנה בדיקות של חדרי השירותים.
  4. אין להכניס טלפונים ניידים לאולם הבחינה.
  5. אסור להחזיק קלמר במהלך הבחינה. ברשות התלמידים יימצאו רק החומר הרלוונטי לבחינה וכלי כתיבה.
  6. כל החומר שבידי התלמידים וכל האביזרים שבידיהם ייבדקו בידי המפקחים לשם איתור חומר אסור.
  7. כל הפרה, קלה כחמורה, של ההוראות החלות על התנהגות בבחינה, תירשם ותדווח לרשויות הפקולטה לשם נקיטת אמצעים משמעתיים.
  8. תשומת ליבם של התלמידים מופנית בזה שוב לכללי ניהול בחינה הקבועים בעניין זה, סעיף 6.5 - פרק ה לשנתון הפקולטה למשפטים וכן לתקנון המשמעת, סעיפים 16.6.23-16.5.4 - פרק ה.


     

לתשומת ליבם של התלמידים - תלמיד שיימצא אשם בהונאה בבחינה צפוי לעונש מינימום של הרחקה לשנה.