התכנית המואצת

 

תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במשפטים ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השנייה, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5%. לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש וחצי שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך לאחר 2 סמסטרים נוספים.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במשפטים, אשר סיימו את שנת הלימודים הראשונה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים:

  • קו"ח
  • גיליון ציונים
  • אישור זכאות לתואר
  • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה, "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

 

 

 

 

 

תכנית הלימודים המואצת לתואר בוגר במדעי החברה ולתואר מוסמך בקרימינולוגיה:

ניתן ללמוד את התכנית המואצת בשני מסלולים בלבד

מסלול מחקרי (411 א') ומסלול עיוני (411 ב')

 

 

מהלך הלימודים בתכנית:

החל משנת הלימודים השלישית, במקביל להמשך לימודי הבוגר, יוכלו תלמידי התוכנית ללמוד קורסים הניתנים במכון במסגרת הלימודים לתואר מוסמך. קורסים אלו "יאופסנו" לתואר מוסמך ע"י הפקולטה למדעי החברה, ובעבורם ייגבה תשלום של כ 5% . לאחר סיום לימודי הבוגר (שלוש שנים), תלמידים שיעמדו בהצלחה גם בדרישות המכון לקרימינולוגיה ישלימו את לימודי המוסמך במהלך שנת לימודים נוספת. התלמידים יסיימו את לימודי המוסמך במסלול העיוני* לאחר שנת לימודים נוספת.

תנאי רישום לתכנית:

תלמידים לתואר בוגר במדעי החברה, אשר סיימו את שנת הלימודים השנייה (במסגרת תכנית לימודים מלאה) בממוצע של 85 לפחות יוכלו להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המכון לקרימינולוגיה.

הרישום לתכנית:

הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום שניתן לקבלו במזכירות המכון אצל מירי מסקל- רכזת המוסמך, בצירוף קו"ח וגיליון ציונים מעודכן של לימודי הבוגר.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תקבע במכון בהתאם לאפשרויות התלמיד/ה לשילוב קורסים.

במהלך בניית תכנית הלימודים תקבע מכסת נקודות הזכות שיש ללמוד בשנת הלימודים האחרונה.

על תלמידי התכנית חלים כל הנהלים אשר חלים על תלמידי המכון, ובכלל זה נוכחות בשיעורים ומתן פטורים.

סיום הלימודים:

לאחר סיום לימודי הבוגר וקבלת אישור הזכאות לתואר (בוגר) יש להירשם באמצעות מערכת הרישום המקוונת, ולהעביר למזכירות המכון את המסמכים הבאים :

  • קו"ח
  • גיליון ציונים
  • אישור זכאות לתואר
  • מכתב פנייה עם ציון המסלול המבוקש

לאחר הקבלה הרשמית לתואר מוסמך בקרימינולוגיה "יופשרו" כל הקורסים המאוחסנים והתשלום היחסי בעבור קורסים אלו יגבה באמצעות המדור לחשבונות סטודנטים.

תנאי קבלה לתואר המוסמך:

השלמת תואר הבוגר בציון 85 לפחות למעוניינים במסלול המחקרי, וציון 80 למעוניינים במסלול העיוני.

השלמת הלימודים המאוחסנים בציון 80 לפחות.

תלמיד לא יוכל להמשיך את לימודי מוסמך אם לא סיים את כל חובותיו לתואר הבוגר.

 

 

 

 

* תלמידים אשר מעוניינים ללמוד במסלול המחקרי ולכתוב עבודת תזה, ימשיכו את לימודיהם במכון ככל שידרשו בהתאם לזמן כתיבת העבודה ולנהלי המכון. עבור עבודת התזה יגבה תשלום נוסף של 10% שכ"ל למוסמך בעבור כל שנה.