תכנית הלימודים

צור קשר

נטע איצקוביץ'- עוזרת לענייני הוראה - תואר בוגר

netam@savion.huji.ac.il

טל': 02-5494960

פקס: 02-5881725

 

קישורים שימושיים

תכנית לימודי תואר הבוגר

 

 

המסלול הדו חוגי:

ייחודו של תחום הקרימינולוגיה הוא בממשק הטבעי שלו עם תחומי ידע רבים ומגוונים, ומכאן היתרון שבתכנית דו-חוגית ללימודי בוגר. כתחום אינטרדיסציפלינרי, נושקים המחקר והעשייה הקרימינולוגית בין היתר, לתחום המשפטים (למשפט הפלילי המהותי, לפרוצדורה פלילית ולמחקר משפטי אמפירי), לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה (המסייעים בזיהוי הגורמים לעבריינות והתגובות החברתיות לה), לגיאוגרפיה (למשל, הקשר שבין פשיעה למקום), לעבודה סוציאלית (העוסקת בתשתית העלולה להוליד התנהגות עבריינית ובטיפול בה), למדעי המחשב (למשל, פשיעה ופיקוח חברתי באינטרנט), ואפילו למדעים המדויקים כגון כימיה (כגון טיפול בזירת עבירה והשפעת כלים פורנזיים על עבודת השיטור). האוניברסיטה העברית מכירה בחשיבות שבאינטרדיסציפלינריות ומציעה מגוון רחב של מסלולי לימוד בחוגים שונים הרלוונטיים באופן זה או אחר ללימודי הקרימינולוגיה ויסייעו בהעשרתם. בד בבד יתרמו לימודי הקרימינולוגיה ללימודי הסטודנטים/יות בחוג הנוסף ע"י מתן עושר תיאורטי וכלים אמפיריים.

לבדיקת שילובים אפשריים

 

מבנה התכנית:

על התלמידים ללמוד 60 נקודות זכות על מנת להשלים את חובותיהם בתכנית. בנוסף, יש להשלים את החובות גם בחוג הנוסף ולהגיע לסך של 120 נ"ז סה"כ, בשילוב שני החוגים.

הלימודים בתכנית נמשכים 3 שנים. תלמיד המסיים את חוק לימודיו מקבל תואר בוגר בקרימינולוגיה (B.A.)

 

 

קורסי חובה- 50 נ"ז

שנה א'- מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה- פסיכולוגיה

מרצה: ד"ר דרור ולק

מס' קורס: 61102

נ"ז: 2

 

בקורס נסקור תאוריות פסיכולוגיות מרכזיות וננתח בעזרתן תופעות של פשיעה ושל סטייה חברתית.

סילבוס

שנה א'- מבוא לקרימינולוגיה בראי מדעי החברה- סוציולוגיה

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61101

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא למדעי החברה ולמושגים בקרימינולוגיה.

סילבוס

שנה א'- מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61797

נ"ז: 6

 

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד בסטטיסטיקה שיאפשרו לסטודנטים לערוך מחקר בסיסי בקרימינולוגיה ולהיות קוראים ביקורתיים של מחקרים שנעשו בידי אחרים. הסטודנטים ילמדו שיטות ומבחנים סטטיסטיים, תוך מתן דגש לשימוש בתכנת SPSS לצורך עיבודים סטטיסטיים, ללימוד מעשי, יישום השיטות ופירוש הממצאים המתקבלים מהניתוחים.

סילבוס

שנה א'- מושגי יסוד במשפט הפלילי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61846

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט.

סילבוס

שנה א'- סדר דין פלילי ודיני ראיות

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61809

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

שנה א'- מבוא למערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61103

נ"ז: 2

 

קורס זה נותן מבט על התגובות החברתיות לפשיעה ולעבריינים. במהלך הקורס נלמד על אכיפת החוק, בתי משפט ומערכת התקון. נדון בסוגיות עכשוויות ועיצוב מדיניות במערכת אכיפת החוק וננתח אותם בהקשר ההיסטורי, הסוציו-פוליטי והמשפטי. בנוסף לשלושת הארגונים המרכזיים במערכת אכיפת החוק (קרי, משטרה, בתי משפט ותקון), נלמד גם על נושאים מצטלבים וכן על נושאים השנויים במחלוקת הרלבנטיים למערכת אכיפת החוק. תמות אלה יתייחסו למתחים סביב ערכים מנוגדים: ביטחון הציבור מול זכויות הפרט, הוגנות מול יעילות, ועוד.

סילבוס

שנה א'- קרימינולוגיה וזכויות אדם

מרצה: רחלה אראל

מס' קורס: 61104

נ"ז: 2

 

קורס זה דן בזכויות אדם והתפתחותן בהקשר של מערכת אכיפת החוק. נדון בהיבטים של זכויות אדם אשר באים לידי ביטוי במערכות ענישה, שיטור ופיקוח חברתי, כמו גם בהקשר של התמודדות עם פשעים נגד האנושות והפרות זכויות אדם המוניות. נסקור את המתח בין צרכי החברה בביטחון והצורך להגן על הפרט בפני טיפול מערכתי לא הוגן. נדון בהתפתחות סטנדרטים של זכויות אדם ויישומם בהקשרים כגון מאסר, עונש המוות, וסמכויות שיטור, ובסוגיות כגון הפרטת הענישה והתמודדות עם פשעים פוליטיים.

סילבוס

שנה א'- אוריינות אקדמית

מרצים

מס' קורס: 61105

נ"ז: 2

 

בקורס זה נפגוש את הכתיבה המדעית, ונלמד כיצד למצוא חומר אקדמי, כיצד לקרוא אותו, וכיצד לכתוב סקירה של נושא אקדמי.

סילבוס

שנה ב'- מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה

מרצה: ד"ר גלי פרי

מס' קורס: 61200

נ"ז: 4

 

הקורס "מבוא לויקטימולוגיה ופנולוגיה" הוא קורס בסיס לתלמידי תואר ראשון בקרימינולוגיה. הקורס בוחן את תפקידם של קורבנות עבירה ושל תהליך הענישה כצדדים משלימים של התהליך הפלילי, ואת חלקם בהבניה החברתית של טיפול בעבריינות ופשיעה.

סילבוס

שנה ב'- שיטות מחקר בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61202

נ"ז: 2

 

הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בסיסית לגבי מהות המחקר הקרימינולוגי: מה זה מחקר במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט, מה הן מטרותיו, כיצד הוא מבוצע ומה ניתן להסיק ממנו. הקורס אף יספק תשתית ראשונית לתכנון וביצוע מחקרים הלכה למעשה בעתיד.

סילבוס

שנה ב'- תיאוריות בסיסיות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61203

נ"ז: 2

 

 

קורס זה עוסק בתיאוריות הליבה בקרימינולוגיה, אשר מנסות למעשה לענות על שאלות כגון "מדוע אדם נהיה עבריין"? "מדוע אדם חדל ממעשיו העברייניים"? מדוע בחברות מסויימות נראה יותר עבריינות מאשר באחרות?"

סילבוס

 

שנה ב'- מבוא למשפט וחברה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61204

נ"ז: 2

 

הקורס יבחן את התהליכים החברתיים המעורבים ביצירת כללים חברתיים ואת המערכת הסימביוטית בין המשפט והחברה. במהלך הקורס נבחן את מטרותיו, יכולותיו ומגבלותיו של המשפט כסוכן של שינויים חברתיים. הקורס יתמקד באופן שבו החוקים מיושמים הלכה למעשה על ידי בתי המשפט וגופי הפיקוח השונים באספקלריות שונות, ויעמוד על הגישות השונות לחקר המשפט מנקודת מבט ביקורתית. 
דגש מיוחד יינתן לשאלת הציות לחוק, להיבטים תיאורטיים של נקודות החיתוך בין המשפט והחברה במישור הכלכלי, הפילוסופי, התרבותי, ובמישור ההיסטורי. בתוך כך, הקורס יעסוק גם באלמנטים אמפיריים בכל הקשור למדיניות מבוססת-ראיות.

סילבוס

שנה ב'- דפוסים ומגמות בפשיעה בישראל

מרצה: ד"ר דרור ולק

מס' קורס: 61205

נ"ז: 2

 

תופעת הפשיעה היא תופעה כלל אנושית אולם יש לה גילויים ייחודיים בחברות שונות, בתקופות היסטוריות שונות ואף בתנאים אקלימיים שונים. בקורס נסקור כמה תחומי פשיעה ונבחן באופן השוואתי את המאפיינים הייחודיים שלהם בישראל, תוך ברור הייחודיות של המקרה הישראלי ותרומתו להבנה של התופעה האוניברסלית. בקורס גם נכיר את מקורות המידע המשמשים להכרת תמונת הפשיעה בארץ ובעולם. בקורס ישולבו הרצאות של מומחים מהשטח.

סילבוס

שנה ב'- יסודות המדע הפורנזי לקרימינולוגים

מרצה: ד"ר אלעזר (עזי) צדוק

מס' קורס: 61206

נ"ז: 2

 

הכרת מושגי יסוד במדע פורנזי ואופן השתלבותו בחקירה; הכרה בסיסית של טכניקות מדעיות המשמשות את המדע הפורנזי.

סילבוס

שנה ב'- טיפול ושיקום עבריינים

מרצה: ד"ר רונן זיו

מס' קורס: 61207

נ"ז: 2

 

הקורס סוקר את ההיסטוריה של הטיפול והשיקום במערכת הענישה ואת הידע המדעי העדכני הזמין לחוקרים ולאנשי שטח בתחום. בפירוט, הקורס מציג את הגישות הטיפוליות המאומצות על-ידי מטפלים בארגוני תקון (גישה פסיכודינמית, התנהגותית, למידה חברתית, קוגניטיבית, קוגניטיבית-התנהגותית, משפחתית). בנוסף, הקורס מציג את שיטות הערכה וסיווג עבריינים המקובלות, ואת מסגרות העבודה המכווינות את אנשי שטח בתכנון והטמעה של התערבות אפקטיבית. חלקו האחרון של הקורס סוקר את אפשרויות הטיפול הקיימות לאוכלוסיות מיוחדות של עבריינים (נשים, הפרעות נפשיות, תלות בחומרים ממכרים, עברייני מין, וקטינים).

סילבוס

שנה ג'- סמינרים

כל תלמיד לתואר בוגר חייב ללמוד 2 קורסי סמינר במסגרת החוג לקרימינולוגיה:

  • קורס פרו סמינר - 6 נ"ז
  • קורס סמינר מחקרי - 8 נ"ז- כתיבת עבודה סמינריונית.

למידע נוסף ופירוט הקורסים, לחצו כאן.

קורסי בחירה- 6 נ"ז

פשיעה ושימוש לטובה / רעה בסמים

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61106

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תופעת השימוש בסמים לטובה ולרעה. הקורס ישלב בין אקדמיה ושדה ויינתן מנקודת מבט אינטגרטיבית וביקורתית המפגישה בין הניסיון הקליני הרב של נותן הקורס, לבין המחקר בתחום, עם פרספקטיבה היסטורית. נקודות המבט הביקורתיות יתייחסו למחלוקות של מורה הקורס עם המערכת שהתפתחה בארץ בשנות התשעים ופועלת עד היום. נקודות מחלוקת אלו הן ביחס לנושאים הבאים: הדמוניזציה המיותרת שנעשית לסמים, ואף על פי כן, שכיחות השימוש גדלה. האסטרטגיה שיש לנקוט בתחום מדיניות הטיפול (אסכולת השיקום המלא מול אסכולת שיקום הנזק) והשפעתה על סמים ופשיעה מי צריך להיות כלול ביחידת ההתערבות? (המכור עצמו או קב' הסובלים מהתמכרותו), מה תפקיד המטפל בתחום זה (טיפול או פיקוח חברתי)? אורך/משך הטיפול? (זמן מוגדר מראש או ככול שיידרש).

סילבוס

פשיעה, מדיה ואינטרנט

מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מס' קורס: 61107

נ"ז: 2

 

הקורס נועד לבחון סוגיות נבחרות בתחום הצגת הסטייה והפשיעה בתקשורת בכלל ובאינטרנט בפרט. במסגרת הקורס נתייחס, למשל, לנושא אילו הדיווח על פשיעה, השפעת הדיווח התקשורתי על עיצוב המדיניות של מערכת אכיפת החוק ומערכות אחרות (לדוגמא, הכנסת, מערכת החינוך), יחסי הגומלין בין משטרה ותקשורת, התקשורת וההליך המשפטי, "רצח אופי בתקשורת", פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי באינטרנט , "פאניקה מוסרית" בתקשורת, עבריינים כגיבורי תרבות. הדיון בסוגיות יתמקד בהצגת מודלים תיאורטיים, סקירת המחקרים וניתוח של דוגמאות מתחום הסיקור התקשורתי.

סילבוס

אי שוויון במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61108

נ"ז: 2

 

 

סילבוס

פשעי סייבר

מרצה: ד"ר תמר ברנבלום

מס' קורס: 61109

נ"ז: 2

 

לאורך ההיסטוריה האנושית לוו הפיתוחים הטכנולוגיים השונים בניצולם ע"י עולם הפשע. האינטרנט והשימוש בו מאפשרים פריצת גבולות של זמן ומרחב כפי שהם מוכרים לנו ומעוגנים בחקיקה ובפיקוח הפורמאלי ע"י מוסדות המדינה. מכיוון שכך נוצרת אשליה של אנונימיות, ביטחון והיעדר פיקוח  התורמת לביטויים של אלימות ופשיעה.

קורס זה יבחן את גילויי הפשיעה והסטייה ברשת תוך מתן דגש לגורם האנושי - התוקפים והקורבנות.

יתר על כן, מכיוון שהעיסוק בפשיעה ובסטייה כרוך באופן הדוק בשאלת ההתמודדות עם תופעות אלו ובאופני הפיקוח והתגובה החברתית ביחס אליהן, נעסוק גם ברגולציה ובפיקוח החברתי של פשעי סייבר ומחשב 

סילבוס

תקון ומערכת הכליאה

מרצה: ד"ר נתנאל דגן

מס' קורס: 61210

נ"ז: 2

 

במסגרת הקורס נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים לעונש המאסר ולבתי הסוהר והתקון. בין הנושאים שיידונו: מבט היסטורי על התפתחות בתי הסוהר, בתי הסוהר בהקשרם החברתי, בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים, תת- תרבות אסירים, מכאובי המאסר, תוכניות שונות (בכלא ועם השחרור), אוכלוסיות מיוחדות (נשים, קטינים), המאסר ומבקריו, חלופות למאסר.

סילבוס

פשעי מין- מאפיינים יחודיים

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61211

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בפשעי מין – אונס, מעשה סדום, מעשים מגונים, גילוי עריות, הטרדה מינית ועבירות מין באינטרנט – ובהגדרות שהחוק הישראלי מעניק להם, תוך דגש על המאפיינים הייחודיים לפשעים אלה.

סילבוס

בין טרור לפשיעה

מרצה: ד"ר שגית יהושע

מס' קורס: 61212

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בהגדרת הטרור, וכיצד פעילות טרוריסטית מתקשרת לעולם הפשיעה, ומכאן, מהי תגובתה של מערכת אכיפת החוק לפעילות שכזו. כמו כן נבחן כיצד ניתן לאפיין את ארגוני הטרור והחברים בהם וכן את פעולות הטרור עצמן מתוך הבנת הפסיכולוגיה, הרקע, המניעים והאידיאולוגיה הקשורים בכך. בקורס זה אף נבחן מהו הקשר בפועל בין פשיעה לטרור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעולם בכלל ובישראל בפרט, האם לטרוריסטים מאפיינים משותפים עם עבריינים "רגילים", האם הם מבצעים עבירות רגילות באופן כללי או למטרות הטרור בלבד.

סילבוס

פשעי צווארון לבן

מרצה: ד"ר אורי ברוק

מס' קורס: 61213

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק בעבירות הצווארון הלבן והדרכים המוצעות בספרות להתמודד עמן.

סילבוס

קבלת החלטות ופשיעה

מרצה: ד"ר עידו יואב

מס' קורס: 61307

נ"ז: 2

הערה: הקורס יפתח החל משנת תשע"ט

קרימינולוגיה וגלובליזציה

מרצה: ד"ר לימור יהודה

מס' קורס: 61308

נ"ז: 2

הערה: הקורס יפתח החל משנת תשע"ט

אלימות במקומות עבודה

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61869

נ"ז: 2

הקורס יעסוק בהיבטים התורמים להתרחשות אירועי אלימות במקומות העבודה ובפרופיל התוקף והקורבן (בדגש על תפקיד, וותק, מִגדר ועוד), תוך דיון ביקורתי בגישות תיאורטיות שונות המתייחסות לסוגייה זו. יבחנו בהרחבה ההשלכות של מקרי האלימות הללו על המוּעסקים, מקומות העבודה והמשק בכללותו, כמו גם, כלים להתמודדות יעילה עם תופעה מדאיגה זו בארץ ובעולם.

סילבוס

קרימינולוגיה הלכה למעשה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב קיבורקיאן

מס' קורס: 61309

נ"ז: 2

הערה: הקורס יפתח החל משנת תשע"ט

אבני פינה- 4 נ"ז

 

תכנית אבני פינה הינה תכנית המחייבת כל תלמיד לתואר ראשון באוניברסיטה העברית, ללמוד לפחות 4 נ"ז מכל אחד משלושת התחומים הראשיים, במהלך לימודי התואר:

(1)מדעי הרוח

(2) מדעי החברה

(3) מדעי הטבע (ניסויי)

 

תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי החברה-  מחויבים ללמוד 8 נ"ז סה"כ: 4 - רוח , 4 - ניסויי.

תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי הרוח-  מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי.

תלמידי קרימינולוגיה שחוגם השני הוא במדעי הטבע-  מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מתחום מדעי הרוח.

תלמידי התכנית המשותפת קרימינולוגיה – משפטים- מחויבים ללמוד 4 נ"ז סה"כ מהתחום הניסויי.

תלמידי התכנית המשולבת קרימינולוגיה – עבודה סוציאלית- מחויבים ללמוד 8 נ"ז סה"כ: 4- רוח, 4- ניסויי.

לפרטים נוספים- אתר אבני פינה: http://ap.huji.ac.il/

 

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי.

 

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.