מוסמך במסלול המחקרי

מוסמך במסלול המחקרי

 

מסלול זה מוקדש להעמקת הידע המחקרי ושיטות המחקר הקרימינולוגי העוסקים בחקר עשיית חוק, אכיפת חוק והפרת החוק. המסלול מתאים לתלמידים אשר רואים עצמם ממשיכים בדרך אקדמית, או המעוניינים להעמיק ולחקור סוגיות הקשורות בתחום הקרימינולוגיה. המסלול כולל כתיבת עבודת תיזה, העשויה לסלול את הדרך ללימודי תואר שלישי. מרבית עבודות התיזה שנכתבו בשנים האחרונות התאפיינו בחדשנות מחקרית ובמצויינות אקדמית.

 

מהלך הלימודים:

במסלול זה נדרשים התלמידים ללמוד תכנית לימודים בהיקף של 32 נ"ז, אשר מורכבת מלימודי חובה, סמינר וקורסי בחירה ובנוסף לכתוב עבודת תיזה.

התלמידים לומדים במכון במשך שנתיים אקדמיות (4 סמסטרים) כאשר כבר במהלך השנה השנייה מתחילים לגבש את עבודת התיזה בעזרת סגל המכון. לרוב כתיבת העבודה ממשיכה בשנה השלישית.

 

תנאי הקבלה:

1. ציון 85 ומעלה בתואר בוגר מאוניברסיטה או מכללה מוכרת

2. פטור מאנגלית לפי נהלי האוניברסיטה

3. אוריינטציה מחקרית

 

קורסים ייחודים לתכנית:

במהלך הלימודים יעברו תלמידי המסלול המחקרי סדנאות לכתיבת עבודות התיזה. במסגרת סדנאות אלו ירכשו התלמידים כלים שיסייעו להם בבחירת המנחה וכתיבת הצעת המחקר.

הסדנאות באות להכיר לתלמידים מקורות מידע ובסיסי נתונים שיוכלו לסייע בכתיבת עבודת הגמר.

 

לימודי השלמה בתכנית:

מכסת קורסי ההשלמה תקבע עבור כל תלמיד/ה באופן אישי, בהתאם ללימודי הבוגר שלמד/ה. ניתן יהיה ללמוד את לימודי ההשלמה במקביל לתכנית הלימודים במוסמך בכפוף לאילוצי המערכת.

תלמידי התכנית חייבים להירשם ללימודי ההשלמה בשלב בניית תכית הלימודים באתר הרישום לקורסים. ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מקורסי השלמה ויש לעשות זאת באמצעות פנייה רשמית למזכירות המכון.

 

 

לימודי השלמה- 14 נ"ז

לימודי השלמה- 14 נ"ז

תאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61800

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה מבוא כללי לתיאוריות מרכזיות להתפתחות של פשיעה במאתיים השנים האחרונות. הקורס יתמקד בהיבטים הבאים: (1) בהקשר ההיסטורי והחברתי הרחב שבו צמחו תיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות; (2) הנחות היסוד המרכזיות בבסיסן של אותן תיאוריות;(3) חולשותיהן של התיאוריות הללו והביקורות שנמתחו עליהן; (4) התוקף האמפירי של אותן תיאוריות; ו-(5) גרסאות עכשוויות של תיאוריות קלאסיות.

סילבוס

שיטות מחקר בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61815

נ"ז: 2

 

קורס זה נועד להקנות ידע בסיסי בשיטות המחקר המקובלות במדעי החברה בכלל ובקרימינולוגיה בפרט. במהלך הקורס נעסוק בשאלה מהו מדע, מהו הסבר מדעי ומהן מגבלותיו של המדע ונדון במושגים בסיסיים במחקר המדעי. בשיעורים נסקור שיטות מחקר שונות, כגון סקרים, מערכי מחקר ניסויים ודמוי ניסויים ונדון ביתרונותיהן וחסרונותיהן ככלים לפיתוח תיאוריות וככלי עזר לקבלת החלטות. בנוסף, נעסוק באתיקה ומוסר במחקר והשלכות מתודולוגיות לגבי חקר קרימינולוגי.

סילבוס

מבוא לסטטיסטיקה בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61797

נ"ז: 6

 

קורס מבוא לסטטיסטיקה לסטודנטים לקרימינולוגיה.

סילבוס

מושגי יסוד במשפט הפלילי

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61846

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של דיני העונשין, עם דגש על הדין המהותי בכלל והתנאים להטלת אחריות פלילית בפרט. 

סילבוס

סדר דין פלילי ודיני ראיות

מרצה: ד"ר דניאל אוחנה

מס' קורס: 61809

נ"ז: 2

 

הקורס דן במושגי היסוד של סדרי הדין הפלילי ודיני הראיות.

סילבוס

פפ

 

תכנית הלימודים- 32 נ"ז

קורסי חובה- 18 נ"ז

שנה א'- קריאה אקדמית

מרצה: ד"ר תומר כרמל

מס' קורס: 61870

נ"ז: 0

 

מטרת הקורס היא פיתוח מיומנויות בקריאת טקסטים והקניית כלים לכתיבת עבודות אקדמיות בקרימינולוגיה. במהלך הקורס נתוודע לפרסומים אקדמיים מסוגים שונים, נלמד כיצד לאתר פרסומים רלוונטים ולעשות בהם שימוש, ננתח טקסטים אקדמיים תוך שימת דגש על ההקשר התיאורטי בו נטוע הטקסט, הנחות היסוד המוצהרות והמובלעות של הכותבים, שאלות המחקר שעומדות במוקד הטקסט ובחינה ביקורתית של התשובות אותן מספק הטקסט לשאלות הללו. במקביל, נדון בהיבטים התיאורטיים והמבניים של כתיבה אקדמית במדעי החברה ונתרגל כתיבת חיבורים אקדמיים קצרים.

סילבוס

שנה א'- תאוריות מתקדמות בקרימינולוגיה

מרצה: פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

מס' קורס: 61878

נ"ז: 4

 

הקורס ידון בתיאוריות קרימינולוגיות קלאסיות, ביקורתיות ואנטי-הגמוניות תוך כדי התמקדות בפמיניזם, תיאוריותל ראדיקליות וביקורתיות, פוסט-מודרניזם, קולוניאליזם, פוסט-קולוניאליזם.

סילבוס

שנה א'- שיטות מחקר איכותניות בקרימינולוגיה

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61840

נ"ז: 2

 

הקורס יסקור את הגישה פרשנית – נרטיבית לחקר מקורות טקסטואליים, ויזואליים ואחרים. הקורס יתמקד בתובנות התיאורטיות המזינות את שיטת המחקר האיכותנית ובשיטות המתודולוגיות השונות המשמשות את החוקרים האיכותניים. תלמד הזיקה של השיטות השונות לקרימינולוגיה.

סילבוס

שנה ב'- יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגיה א'

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61798

נ"ז: 3

 

קורס מתקדם לסטטיסטיקה לסטודנטים לקרימינולוגיה.

סילבוס

שנה ב'- יישום שיטות סטטיסטיות מתקדמות בקרימינולוגיה ב'

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61880

נ"ז: 3

 

הקורס חושף את תלמידיו לשיטות מחקר מתקדמות, תוך הסבר הבסיס התיאורטי העומד מאחורי כל שיטה, עיון במאמרים מדעיים המיישמים את השיטה, הסבר לגבי אופן פרשנות הממצאים והערכת "איכות הראיות" המדווחות. במקביל לדיון התיאורטי, תלמידי הקורס ייחשפו להדגמה של שימוש בכלים סטטיסטיים ומתודולוגיים המשמשים ליישום השיטות הנלמדות.

סילבוס

שנה ב'- סדנה לעבודות גמר א'

מרצה: פרופ' באדי חסייסי

מס' קורס: 61850

נ"ז: 4

 

קורס זה מכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הסדנה עוסקת בבחירת נושא לעבודה ובאיתור מנחה פוטנציאלי, בבחירת שאלת מחקר, שיטת המחקר, איתור נתונים, חיפוש מימון, כתיבת הצעת מחקר, ביצוע המחקר, כתיבת המסמך הסופי ופרסום אקדמי. סטודנטים יתוודעו לקשיים בביצוע מחקר, כגון חוסר נגישות לנתונים הכרחיים, סוגיות אתיות, מתודולוגיות ואחרות ויבחנו דרכים אפשריות להתגבר על חסמים אלה.

סילבוס

שנה ב'- סדנה לעבודות גמר ב'

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61729

נ"ז: 2

 

קורס זה מהווה המשך לקורס "סדנא לעבודות גמר א'" ומכין את הסטודנטים לקראת כתיבת עבודת גמר (תיזה) במכון לקרימינולוגיה. הקורס מושתת על מפגשים פרונטליים ופגישות אישיות, המאפשרים לסטודנט ליווי רציף לקראת איתור מנחה והגשת הצעת התיזה.

סילבוס

קורסי בחירה- 10 נ"ז

סוגיות בשיטור בחברה דמוקרטית

מרצה: ד"ר טל יונתן-זמיר

מס' קורס: 61772

נ"ז: 4

 

קורס זה עוסק במגוון נושאים הנוגעים לשיטור בחברות דמוקרטיות, תוך התייחסות הן לתיאוריה והן למחקרים עדכניים מהארץ (כאשר ישנם כאלו) ומהעולם. למשל, נדון בתיאוריה המגדירה "שיטור טוב", נבחן את הידע הקיים בדבר התנהגויות שוטרים במצבים מסוימים והגורמים שמשפיעים עליהן, נעסוק במושג "תרבות המשטרה", נבחן מהי חשיבות "לגיטימיות המשטרה" בעיני הציבור וכיצד ניתן לעודדה, נבדוק איזו השפעה מתועדת יש למשטרה בחברה דמוקרטית על בעיות פשיעה וסדר ציבורי, ועוד.

סילבוס

קשיים מובנים בטיפול במכורים בארץ

מרצה: ד"ר שבתאי לויט

מס' קורס: 61774

נ"ז: 2

 

הקורס עוסק בהכרות עם תחום הטיפול בהתמכרויות. בקורס נלמד על הקשר שבין הגדרת התופעה לבין המדיניות והגישות הטיפוליות שהתפתחו לאורה. נתמקד ב: א. שתי הגישות המרכזיות בתחום הטיפול בהתמכרויות; ב. נעסוק בסוגיות מרכזיות בטיפול באוכלוסיית המכורים. כגון: תפקיד המטפל באוכלוסיה זו, נשים והתמכרויות, העברה בינדורית והתמכרויות ובעיות רפואיות נוספות – פיסיות ונפשיות (co-morbidity). כמו כן נעסוק בשיטות התערבות שהוכחו מחקרית שהן יעילות בטיפול במכורים לסמים.

סילבוס

פשע מאורגן

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61794

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשיעה מאורגנת והגירה. בנוסף לכך תידון ה"מלחמה" בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים, אירועים אקטואליים בארץ ובעולם ועוד.

סילבוס

מבוא למדע פורנזי

מרצה: פרופ' יוסי אלמוג 

מס' קורס: 61806

נ"ז: 2

 

בקורס יוסברו המושגים מדע פורנסי, קרימינליסטיקה ועדות מומחה, יוצגו תיקי פשע שפענוחם התאפשר כתוצאה משימוש בשיטות מתחום המדע הפורנסי, יוצגו מגמות בפשיעה שהמדע הפורנסי מנסה "להקדים להן תרופה" וידונו סוגיות משפטיות שהתעוררו בעקבות עדויות של מומחים פורנסיים.

סילבוס

 

קרימינולוגיה ומגדר

מרצה: ד"ר ענבל וילמובסקי

מס' קורס: 61816

נ"ז: 2

 

מטרת הקורס היא לספק מבוא לפיתוח חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה. המושג מגדר (gender) התפתח בעשורים האחרונים במדעי החברה כקטגוריה אנליטית לניתוח תופעות חברתיות. המגדר מסמל הבדלים חברתיים- תרבותיים, בין נשים לגברים ובין הבניות חברתיות של נשיות וגבריות, בשונה ממין (sex) המסמל הבדלים ביולוגיים בין נשים לגברים. מגדר הוא אחד המבנים המשמעותיים בחברה האנושית, כאשר ההבניות המגדריות והתפיסות המגדריות משפיעות על חייהן של נשים וגברים הן ברמת המיקרו בחיי היומיום והן ברמת המקרו, בעיצוב החיים החברתיים והמדיניות בתחומים שונים. החל משנות השבעים אנו עדים להתפתחותה של חשיבה מגדרית בתחום הקרימינולוגיה אשר משפיעה על המחקר והחשיבה התיאורטית כמו גם על עיצוב המדיניות בתחומים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. 
הקורס יבחן את ההיבטים המגדריים של הפשיעה, הקורבנות ומערכת אכיפת החוק. במהלך הקורס נחשוף את ה"עיוורון המגדרי" המוטמע בתיאוריות קרימינולוגיות מרכזיות. בנוסף נדון בנושאים מתחום הקרימינולוגיה, כשקטגוריית המגדר תעבור ביניהם כחוט השני ותשמש כבסיס לניתוח ביקורתי סביב שלושת הצירים של פשיעה, קורבנות ומערכת אכיפת החוק. הקורס ילווה בקריאה תיאורטית ומחקרית ובהמחשות מתוך יצירות תרבות ותרבות פופולארית. 

סילבוס

שיטור טרור

מרצה: ד"ר סיימון פרי

מס' קורס: 61844

נ"ז: 2

 

הקורס יעסוק ב: הצגת מטרות הטרור, תופעת הטרור בעולם, סקירת הספרות בנושא אסטרטגיות לטיפול בטרור, בעד ונגד האחריות המשטרתית לטיפול בטרור, הגישות התיאורטיות השונות לטיפול בטרור (הטיפול במניע והטיפול בהזדמנות המצבית, הבחירה הרציונאלית של הטרוריסט, המודל הישראלי לשיטור טרור. הדיון בכל מודל יתקיים תוך הדגשת נקודות החוזק והתורפה של כל אחד מהם. במהלך הקורס יתארחו ארבעה אורחים שיציגו ישומים פרקטיים של המודלים התיאורטיים במציאות הישראלית.

סילבוס

עבריינות וסטייה בגיל ההתבגרות

מרצה: פרופ' רויטל סלע-שיוביץ

מס' קורס: 61861

נ"ז: 2

 

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של עבריינות נוער כגון: היבטים תיאורטיים לגבי עבריינות נוער, גורמי סיכון בקרב בני נוער, הקשר בין קורבנות בילדות לבין עבריינות בגיל הנעורים, הבדלי מגדר , עבריינות נוער באינטרנט, עבריינות אידיאולוגית, שימוש וסחר בסמים, עבריינות מין בקרב מתבגרים, הגירה ועבריינות בקרב בני נוער. הדיון בסוגיות יכלול הצגת המודלים התיאורטיים וסקירת מחקרים בנושאים השונים. חלקו האחרון של הקורס יתמקד בהכרת ההיבטים השונים של חוק הנוער והטיפול בנוער עבריין.

סילבוס

אלימות במקומות עבודה

מרצה: ד"ר יהודית בנדלק

מס' קורס: 61869

נ"ז: 2

 

אלימות מתרחשת במגוון רחב של מסגרות חברתיות. במהלך העשורים האחרונים מוּסבת תשומת הלב לתופעת האלימות במקומות העבודה. אלימות כלפי עובדים מהווה בעיה (חברתית, תעסוקתית, בריאותית, בטיחותית ואף כלכלית) רצינית עמה מנסים להתמודד במדינות ברחבי העולם. בקורס זה יבחנו סוגי האלימות העיקריים, בהתייחס לזיקתו של התוקף למקום העבודה: (1). כאשר לתוקף אין קשר לגיטימי למקום העבודה ובכוונתו לבצע עבירה (כגון שוד אלים). במקרה זה בעלי המקצוע הנתונים במיוחד לסיכון הינם: נהגי מוניות, עובדי מרכולים ו/או תחנות דלק; (2). כשהתוקף הינו הצרכן/מקבל השרות. למשל, אלימות המופנית כלפי עובדי מערכת הבריאות הציבורית (הצוות הרפואי והאחר בבתי החולים או בקופות החולים הקהילתיות, צוותי מד"א וכד'), או מעניקי שרותים חברתיים ועובדי ציבור (עובדים סוציאליים, פקידי סעד, שוטרים, פקחים עירוניים ועוד); (3). לכשהתוקף הינו העובד בעצמו או עובד לשעבר המפנה איומים או אלימות מילולית/פיזית כנגד חבר לעבודה או מנהל בארגון.

סילבוס

אי שוויון במערכת אכיפת החוק

מרצה: ד"ר ג'וש גצקו

מס' קורס: 61873

נ"ז: 2

 

קורס זה יספק סקירה כללית של אי-שוויון במערכת אכיפת החוק .הקורס נועד להדריך את ה סטודנטים באמצעות סקירה ביקורתית של מחקר אמפירי ותאוריות על חוסר שוויון בכל שלב של מערכת המשפט הפלילית: החל מיצירת החוקים שלהפליל בין הניזק שנגרם על ידי קבוצות חברתיות נשלטו, ועובר לאי-שוויון במעצרים והאכיפה של חוקים, מקרה עיבוד והרשעות, גזר דין, מאסר ונסיבות שלאחר כלא.

סילבוס

עבירת האונס מפרספקטיבה פמיניסטית

מרצה: ד"ר עירית נגבי

מס' קורס: 61896

נ"ז: 2

 

הקורס מתאר באופן ביקורתי את היחס החברתי-משפטי לתופעת האונס, תוך סקירתם של תיקוני החקיקה לאורך השנים והצגת השינוי ביחסו של בית המשפט, ותוך שימת דגש על הטעון תיקון גם כיום.

סילבוס

סמינר- 4 נ"ז

מערכת הכליאה בישראל: חיים בין חומות

מרצה: ד"ר עודדה שטיינברג

מס' קורס: 61847

נ"ז: 4

 

בסמינר נעסוק בסוגיות, דילמות ואתגרים הקשורים למערכת הכליאה בישראל הנחלקים לחמש רמות של עניין ודיון: א. בית הסוהר כמוסד טוטאלי על מאפייניו השונים (התפתחות היסטורית של בתי הסוהר לאור האסכולות השונות בקרימינולוגיה), בתי סוהר על פי רמת הביטחון, בתי סוהר עפ"י סיווג אסירים (גברים, נשים, נוער, ביטחוניים) ועוד. ב. אסירים - תת תרבות אסירים, תהליך הפריזוניציה, מכאובי המאסר, השפעת המאסר והבידוד, אבות ואימהות בכלא,יחסי חוסים סגל ועוד. ג. סגל - סוהרים, צוות מקצועי (עו"ס, חינוך, רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים), תוכניות שונות (גמילה מסמים, ניהול אלימות, הורות וכו'). ד. חלופות למאסר מסורתיות ורדיקליות: של"צ, פקוח אחר בקהילה, ,Abolitionism רפורמות אחרות.ה. אחרי המאסר: הרשות לשיקום האסיר, פני עתיד – איך ולאן?.במסגרת הסמינר ייערכו כשניים עד שלושה סיורים לבתי הכלא (חלה חובת השתתפות בסיורים אלה); במהלך השיעורים וכחלק מהם ייפגשו הסטודנטים עם נציגים בכירים בשב"ס. הסמינר מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך. חובות הקורס: עבודה סמינריונית והצגתה בכיתה.

סילבוס

זכויות אדם וענישה

מרצים: פרופ' לסלי סבה ועו"ד רחלה אראל

מס' קורס: 61907

נ"ז: 4

 

סמינריון זה יעסוק בהתפתחות מערכת הענישה, ממבט היסטורי ומשפטי ובדגש על בתי מאסר וסוגיות זכויות האדם העולות עם יישומו של עונש המאסר.

סילבוס

עבריינות תנועה ותאונות דרכים

מרצה: ד"ר רוני פקטור

מס' קורס: 61919

נ"ז: 4

 

מטרת הסמינר היא לבחון את הסיבות לעבריינות התנועה ואת הקשר בין עבריינות תנועה לבין תאונות דרכים הנחשבות לאחד מעשרת גורמי המוות הבולטים בעולם. במהלך הסמינר נסקור באופן כללי את המאפיינים המרכזיים של תאונות דרכים בארץ ובעולם ונבחן את הגורמים השונים להתרחשותן ברמה הקרימינולוגית, הסוציולוגית, הפסיכולוגית והסביבתית. כמו כן, נדון באופן ביקורתי בשיטות שונות לצמצום עבריינות התנועה ותאונות הדרכים.

סילבוס

קרימינולוגיה ניסויית

מרצה: ד"ר ברק אריאל

מס' קורס: 61814

נ"ז: 4

 

בשנים האחרונות חלה עלייה בפופולריות של הקרימינולוגיה הניסויית (אקספרימנטאלית) ומספר המחקרים שבהם נעשה שימוש בשיטת מחקרית זו צומח בהתמדה. הגישה הניסויית נחשבת על-פי-רוב כמערך המחקר המהימן ביותר להצבעה על סיבתיות, בהשוואה לשאר מערכי המחקר הקיימים במדע. במשפטים ובקרימינולוגיה, כמו בשאר הדיסציפלינות (רפואה, חקלאות, פסיכולוגיה או חינוך), מחקרים ניסויים מהווים פורצי דרך ומתווי מדיניות, הן בהבנת התנהגות עבריינית והן בבחינת התמודדות יעילה עם פשיעה וסטייה. כחלק מהמערך הרחב יותר של מדיניות מבוססת-ראיות, מקובל לחשוב על הגישה הניסויית כדרך המלך להערכת יעילותן של תכניות התערבות, בכל שלבי אכיפת החוק. בהשוואה, לא ניתן היום לקבל אישור למכירת תרופות ללא הערכת יעילותן באמצעות ניסוי מבוקר. האם אנו קרבים לנקודה שבה מערכת הצדק תפעל בצורה דומה? מהם מערכי הניסוי הקיימים, בקרימינולוגיה ובכלל? כיצד ניסוי עובד וכיצד ניתן ליישמו במערכת המשפט? האם ניתן לבחון כל דבר באמצעות ניסוי? מהי הביקורת המרכזת המושמעת כיום נגד הגישה הניסויית? במסגרת קורס זה נדון באלמנטים המתודולוגיים הקשורים לגישה האקספרימנטאלית, ביתרונותיה הסטטיסטיים וביישומיה השונים. באמצעות דוגמאות מניסויים פורצי-דרך, נלמד על תכנונו, ביצועו וניתוחו של המחקר הניסוי. נדון בשלבים השונים של ניסוי, למשל בניית שאלת המחקר, בחינת העוצמה הסטטיסטית וקביעת גודל המדגם, בדיקת היתכנות אמפירית, שת"פ עם גורמי אכיפת חוק להפעלת ההתערבות הנחקרת, כתיבת פרוטוקול ניסויי, מימון המחקר, ניתוח תוצאות הניסוי ועוד.

סילבוס

 

 

ניתן לצפות בפרטי הקורסים באתר השנתון האוניברסיטאי

לאתר הרישום